اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Vietnam (VIE)

Flag VIE
رقمبطولةآخر تحديث
1ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 18-20 2 Hours 47 Min.
2ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 16 2 Hours 57 Min.
3ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 18-20 3 Hours 24 Min.
4ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 16 3 Hours 50 Min.
5ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 12 4 Hours 17 Min.
6ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 14 4 Hours 19 Min.
7ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 16-20 6 Hours 27 Min.
8ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 18-20 9 Hours
9ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 10 9 Hours 6 Min.
10ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 12 9 Hours 7 Min.
11ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 14 9 Hours 9 Min.
12ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12-14 9 Hours 18 Min.
13ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 16 9 Hours 20 Min.
14ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 08 9 Hours 21 Min.
15ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 10 9 Hours 26 Min.
16ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 08 9 Hours 33 Min.
17Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 nữ sinh năm 2009 11 Hours 16 Min.
18Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 nữ sinh năm 2010 11 Hours 16 Min.
19Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 nữ sinh năm 2011 11 Hours 16 Min.
20Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 sinh năm 2008 11 Hours 16 Min.
21Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 sinh năm 2012 11 Hours 16 Min.
22Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 nữ sinh năm 2008 11 Hours 16 Min.
23Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 3 đến lớp 9 sinh năm 2012 11 Hours 17 Min.
24Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo sinh năm 2013 11 Hours 17 Min.
25Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 sinh năm 2011 11 Hours 17 Min.
26Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 sinh năm 2010 11 Hours 17 Min.
27Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 nữ sinh năm 2012 11 Hours 17 Min.
28Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 sinh năm 2009 11 Hours 17 Min.
29Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 1 và 2 sinh năm 2012 11 Hours 17 Min.
30U10 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours
31Open + U12 Nhanh Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours
32U8 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours 21 Min.
33U8 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours 45 Min.
34U10 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours 50 Min.
35U6 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours 55 Min.
36U12 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 12 Hours 59 Min.
37U6 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 13 Hours 39 Min.
38Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo nữ sinh năm 2013 16 Hours 22 Min.
39Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm tự do phong trào 16 Hours 23 Min.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 1 Days 5 Hours
41U10 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Days 8 Hours
42U8 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Days 8 Hours
43Open + U12 Chớp Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Days 8 Hours
44U6 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Days 8 Hours
45U14 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 Days 12 Hours
46ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 18-20 1 Days 16 Hours
47ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 14 1 Days 16 Hours
48ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 10 1 Days 16 Hours
49ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 08 1 Days 16 Hours
50ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 14 1 Days 16 Hours